28 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Posted in Онлайн Обучение

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?(виж тук)

 • След като получите достъп до основната страница на интернет сайта ни, ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.
 • Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 месеца.
 • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ).
 • За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва 5 скайп урока по 40 минути.
 • За лица с увреждания, навършили 16 години при, необходимост, се разработват индивидуални учебни планове и програми.
 • Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 • Времето и мястото за полагане на Държавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.
 • След успешното полагане на изпит получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК!

ЦЕНА:  580 лв. 

 

Записване:

Процедурата за записване  не отнема много време. За да се запишете като наш ученик за Данъчен и митнически посредник е необходимо да заявите своето желание за обучение чрез изпращане на следното 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТУК.
За повече информация вижте секция 
ЗАПИСВАНЕ - "КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ УЧЕНИК"

29 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Posted in Онлайн Обучение

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма Б 

степен на професионална квалификация – вторa

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344020 Данъчен и митнически посредник

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440202 Митническо и данъчно обслужване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за яване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

 

 

София, 2017 година

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

16

 

 

 

2

Икономика на предприятието

20

 

 

 

3

Счетоводство

20

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

30

 

 

 

6

Финаси

20

 

 

 

7

Бизнес комуникации

24

 

 

 

ВСИЧКО А: 

150

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

8

Стокознание

 

 

40

 

9

Международни плащания

 

 

24

 

10

Технология на митническата дейност

 

 

60

 

11

Международна търговия и международно право

 

 

30

 

12

Митнически представител

 

 

30

 

13

Митническа документаиця

 

 

30

 

   

 

 

 

 

14.

Производствена практика

 

 

 

236

 

ВСИЧКО Б:

 

 

450

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.
 2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК специалност МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.
 3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
 4. Организацията на Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.
 5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

1. 

 

 

 

 

09 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Posted in Онлайн Обучение

Онлайн обучение

ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!