06 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (3440202)

Posted in Професии

 Според българското законодателство ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред 

 от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната
 и митническата администрация. Данъчните и митническите служители не могат да се занимават
 с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в
 научни институти и преподаватели в учебни заведения.

Учебният план за Данъчен и митнически посредник, с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН ,в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка. Обучението за Данъчен и митнически посредник се предлага като онлайн и традиционно обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (3440101)

Posted in Професии

 

Всеки придобил степен на квалификация по специалността ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер  МИРАЖ за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за Оперативен счетоводител, с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

                                           


                                               УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 Професионалната квалификация за ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ(III степен на квалификация) се предлага чрез ОНЛАЙН и ДИСТАНЦИОННО обучение.

За повече информация относно вида обучение,моля, изберете някоя от следните колонки:

06 Септември 2010

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ(8120101)

Posted in Професии

 Всеки, придобил степен на квалификация по специалността ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ще добие умения:

• Да осъществява посредничество
• Да предлага, рекламира и продава туристически продукти
• Да борави с документи - митнически и банкови
• Да консултира клиентите относно административни, здравни и митнически формалности
• Да упражнява кореспондентски услуги
• Да преодолява културните, социалните и религиозните различия при обслужване на клиентите
• Да представя и рекламира продуктите
• Да урежда сметките на туристите при различни видове плащания – в брой, с чек, с кредитна карта и т.н.
• Да се справя с оплакванията, жалбите и рекламациите
• Да владее текущата отчетност
• Да ползва речевия етикет и протокол при представяне на основните и допълнителни услуги
• Да владее техники за спечелване на туристите и превръщането им в постоянни клиенти

Учебният план за Организатор на туристическа агентска дейност, с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен  въз основа на Държавните Образователни изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини
по специфична професионална подготовка.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

06 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР (3460201)

Posted in Професии

Популярна, търсена и атрактивна напоследък е професията  ОФИС СЕКРЕТАР. Изискванията на голяма част от работодателите са категорични, че кандидатите трябва да имат комплексни знания в различни области. Всеки съвременен офис или административен отдел търси квалифицирани кадри, които да извършват определен набор от действия, като подготовка и оформление на служебна документация, създаване на отчети и финансови изчисления, работа с данни, изготвяне и управление на график, планиране на събития или водене на бизнес кореспонденция.

Учебният план за Офис секретар, с който е придобита лицензията е разработена въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН. Професионалната квалификация за офис секретар се предлага чрез онлайн и традиционно обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОФИС СЕКРЕТАР

 

23 Август 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ (3410201)

Posted in Професии

 Всеки съвременен магазин или търговски офис търси квалифицирани кадри, които да  представят  различните продукти и техните характеристики, както и  да прилагат различни маркетингови стратегии към хипотетичните клиенти.
Учебният план за Продавач консултант, с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на  Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН ,в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ