29 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (код-3440202)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Национална Агенция За Професионално Образование И Обучение. Данъчен и митнически посредник
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК


УЧЕБЕН ПЛАН


За професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация – вторa

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344020 Данъчен и митнически посредник

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440202 Митническо и данъчно обслужване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017 година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

16

 

 

 

2

Икономика на предприятието

20

 

 

 

3

Счетоводство

20

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

30

 

 

 

6

Финанси

20

 

 

 

7

Обща теория на статистиката

24

 

 

 

ВСИЧКО А: 

150

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

8

Стокознание

 

 

40

 

9

Бизнескомуникации и фирмена култура

 

 

24

 

10

Технология на митническата дейност

 

 

60

 

11

Международна търговия и международно право

 

 

30

 

12

Финансово право

 

 

30

 

13

Международни търговски плащания

 

 

30

 

14.

Производствена практика

 

 

 

236

 

ВСИЧКО Б:

 

 

450

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.

  2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК специалност МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.

  3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

  4. Организацията на Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.

  5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК