25 Октомври 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ (код-3410201)

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ - ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

Национална Агенция За Професионално Образование И Обучение. Продавач- Консултант
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

УЧЕБЕН ПЛАН

За професионално обучение
 по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация -
 втора

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 341 Продажби на едро

ПРОФЕСИЯ:

код 341020 Продавач - консултант

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3410201 Продавач - консултант

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017 година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Счетоводство

40

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

50

 

 

 

ВСИЧКО А: 

160

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

6

Стокознание

   

70

 

7

Бизнескомуникации и фирмена култура

   

30

 

8.

Маркетинг

   

30

 

9

Предприемачество

   

30

 

10

Организация на търговията и работа в търговския обект

   

60

 

11

Електронна търговия

   

50

 

12

Производствена практика -Психология на търговията;

-Изкуството на продажбите

 

 

 

230

 

ВСИЧКО Б:

 

 

430

 
 

ВСИЧКО А + Б:

   

660

 
             

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

1.     1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.

 

2.     2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ специалност ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

 

3.      3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

4.     4. Организацията на държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.

 

5.     5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

6.     6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от Министъра на образованието и науката.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.     Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б

2.     Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.Свидетелство за професионална квалификация