06 Септември 2010

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код-8120101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - НОВО!

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА 
АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
Всеки, придобил степен на квалификация по специалността "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ", ще добие умения:

• Да осъществява посредничество
• Да предлага, рекламира и продава туристически продукти
• Да борави с документи - митнически и банкови
• Да консултира клиентите относно административни, здравни и митнически формалности
• Да упражнява кореспондентски услуги
• Да преодолява културните, социалните и религиозните различия при обслужване на клиентите
• Да представя и рекламира продуктите
• Да урежда сметките на туристите при различни видове плащания – в брой, с чек, с кредитна карта и т.н.
• Да се справя с оплакванията, жалбите и рекламациите
• Да владее текущата отчетност
• Да ползва речевия етикет и протокол при представяне на основните и допълнителни услуги
• Да владее техники за спечелване на туристите и превръщането им в постоянни клиенти

Учебният план за "Организатор на туристическа агентска дейност", с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен  въз основа на Държавните Образователни изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА
3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
4. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА
5. МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
6. ЕКОЛОГИЯ И ЕКОТУРИЗЪМ
7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА
8. ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИИ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА
9. ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
10. ТУРОПЕРАТОРСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
11. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА
12. ТУРИСТИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
13. ЕКСКУРЗОВОДСТВО
14. ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ
15. ТРАНСПОРТ В ТУРИЗМА
16. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ" - Виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:


СЕРТИФИКАТ

За повече информация относно вида обучение, 
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от долните колонки:

Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.