16 Април 2014

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код-8120101)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ - ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Организатор на туристическа агентска дейност. ОбразованиеНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ


УЧЕБЕН ПЛАН


За професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 812 Пътувания, туризъм и свободно време

ПРОФЕСИЯ:

код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност

СПЕЦИАЛНОСТ:

код  8120101 Организация на туризма и свободното време

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017

                                                                               

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
  НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ

   
  I СЕМЕСТЪР
              УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


  II СЕМЕСТЪР

            УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
            ПРАКТИЧЕСКA ПОДГОТОВКА
            ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика

30

 

 

 

3

Предприемачество

25

 

 

 

4

 Счетоводствена отчетност в туристическата  фирма

20

 

 

 

5

Маркетинг в туризма

20

 

 

 

6

Екология и екотуризъм 

25

 

 

 

7

Информационни технологии в туризма

20

 

 

 

8

Поведение и комуникации   на работното място в туристическата  фирма

10

 

 

 

ВСИЧКО А: 

185

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

9

Видове туризъм

 

 

80

 

10

Туроператорска и посредническа дейност

 

 

60

 

11

Основи на туризма

 

 

68

 

12

Туристическо наследство

 

 

78

 

13

Екскурзоводство

 

 

68

 

14

Туристическа анимация

 

 

55

 

15

Транспорт в туризма

 

 

140

50

16

Производствена практика

-Обмяна на валута

-Работа по проект

 

 

 

226

 

ВСИЧКО Б:

 

 

775

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

960

 

               

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на Държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОРГАНИЗАТОР НА ТУРСИТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.

 3. Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация по професията.

 5. Придобитата ТРЕТА степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.


  IV ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  • Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б (вариант Б 15 – проект 2017г. МОН)
  • Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.