06 Септември 2010

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - НОВО!

Posted in Обучение

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

оперативен счетоводител

Професионалното Онлайн Обучение е Индивидуално! То е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома и е Лицензирано от НАПОО. Предлага се за следните "ПРОФЕСИИ":

• ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
1. За придобиване на Трета степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по Част от професията

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ• ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
1. За придобиване на Втора степен на професионална квалификация
 
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ОФИС СЕКРЕТАР
1. За придобиване на Втора степен  на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
1. За придобиване на Трета степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по Част от професията

 
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
1. За придобиване на Втора степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕоперативен счетоводител
оперативен счетоводител

След успешното полагане на всички необходими изпити ще получите:
• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
,

ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


КАК ПРОТИЧА ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ?

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна. Тя е равнопоставена на Редовната форма на обучение по отношение на Съдържанието на Учебните планове и издаваната Диплома. Обучението се извършва Индивидуално, изцяло Електронно, с 1 присъствен Ден за полагане на Изпит. Хората в неравностойно положение, с разрешение на НАПОО, ще могат да бъдат изпитани чрез специално разработен Онлайн метод.

  • След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички Учебни материали, изпитни Тестове, както и Задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на Държавните Образователни изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация. От Електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените Тестове се самооценява. Когато Системата покаже успеваемост под 50 % при първо решаване на Теста, всеки обучаем получава Втори и последен шанс да се самоизпита по дадения предмет. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с Нас.

  • За решаването на всеки Тест разполагате със 120 минути. Ако обучаемият не може да се справи, Системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.

  • Когато обучаемият е избрал да се обучава за степен на професионална квалификация, за да се подготви за Изпита по практика, той има право на  5 индивидуални Скайп консултации по 40 минути с наш преподавател по предварително уговорени часове в удобно за него време.             

  • Лицата в неравностойно положение ще могат да се обучават по Индивидуални Учебни планове и програми, според техните потребности и възможности.

  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните Образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

  • Курсовете за Част от професията завършват с полагане на писмен Изпит по теория и индивидуално задание по практика.

    Професионалното онлайн обучение


    


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.