25 Октомври 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионално Образование и Обучение. Оперативен Счетоводител
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


УЧЕБЕН ПЛАН


за професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344030 Оперативен счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440301 Счетоводство отчитане

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

 

София, 2017

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ

Счетоводство отчитане І СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ІІ СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВКА
 • ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Пари, банки и парична политика

25

 

 

 

4

Бизнескомуникации

20

 

 

 

5

Право

20

 

 

 

6

Обща теория на пазарното стопанство

40

 

 

 

7

Предприемачество

20

 

 

 

8

Обща теория на статистиката

10

 

 

 

ВСИЧКО А: 

185

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1

Обща теория на счетоводната отчетност

 

 

80

 

2

Счетоводни стандарти

 

 

60

 

3

Банково счетоводство

 

 

68

 

4

Бюджетно счетоводство

 

 

78

 

5

Застрахователно счетоводство

 

 

68

 

6

Компютърна обработка на счетоводната информация

 

 

55

 

7

Счетоводство на предприятието

 

 

140

40

8

Производствена практика

 

 

 

226

 

ВСИЧКО Б:

 

 

775

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

960

 

               

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ специалност ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО.

 3. Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация по професията.

 5. Придобитата ТРЕТА степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б (вариант Б 15 – проект 2017г. МОН)

 • Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.18 Август 2010

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

мартилен фмКАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ ПРИ НАС, КОЕТО Е УНИКАЛНО И ПОЛЕЗНО ЗА ВАС?

Професионалното онлайн обучение включва онлайн учебници и онлайн изпитни тестове и задачи, видео и skype комуникации, както и упражнения, които правят възможна интерактивна работата между обучаеми и преподаватели.

Изберете Вашия Онлайн Курс, лицензиран от НАПОО - виж повече тук!


В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място. 

Онлайн обучението, което предлагаме е изцяло електронно, само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално 9 месеца, а Вие можете да се дипломирате по Ваше желание по-бързо, стига това да е достатъчно, за да усвоите учебния материал и да положите необходимите изпити.

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици!

Онлайн Обучението е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!

Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така дистанционно и традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал - препоръчителен брой участници между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация вижте секции Дистанционно обучение и Традиционно обучение.

В зависимост от професионалното обучение, след полагане на съответните изпити, Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" ще удостовери Вашето успешно завършване с:

• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност - EU!

Професионалното онлайн обучение
ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОФИС СЕКРЕТАР
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


 Професионалното онлайн обучение


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!


Всеки придобил степен на квалификация по специалността
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за "Оперативен счетоводител", с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ФИНАНСИ
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

СЕРТИФИКАТ


За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от следните колонки:

06 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!