06 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР (код-3460201)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОФИС СЕКРЕТАР - НОВО!

офис секретар
Популярна, търсена и атрактивна напоследък е професията  "ОФИС СЕКРЕТАР". Изискванията на голяма част от работодателите са категорични, че кандидатите трябва да имат комплексни знания в различни области. Всеки съвременен офис или административен отдел търси квалифицирани кадри, които да извършват определен набор от действия, като подготовка и оформление на служебна документация, създаване на отчети и финансови изчисления, работа с данни, изготвяне и управление на график, планиране на събития или водене на бизнес кореспонденция.

Учебният план за "Офис секретар", с който е придобита лицензията е разработена въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН. Професионалната квалификация за офис секретар се предлага чрез онлайн и традиционно обучение.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. СЧЕТОВОДСТВО
4. ПРАВО
5. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО 
6. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

7. РАБОТА С КОМПЮТЪР. ТЕКСТООБРАБОТКА
8. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ФИРМЕНА КУЛТУРА
9. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
10. СЕКРЕТАРКАТА - ДЕЙНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
11. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
12. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОФИС СЕКРЕТАР" - виж повече тук!


30 Ноември 2011

ОФИС СЕКРЕТАР (код-3460201)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - ОФИС СЕКРЕТАР

Професионално Образование .Офис Секретар


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОФИС СЕКРЕТАР

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

За професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - втора

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 346 Секретарски офис дейности

ПРОФЕСИЯ:

код 346020 Офис - секретар

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3460201 Административно обслужване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017 година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Счетоводство

40

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

50

 

 

 

6.

Предприемачество

30

     

ВСИЧКО А: 

190

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

7

Работа с компютър.Текстообработка

   

70

 

8

Бизнескомуникации и фирмена култура

   

30

 

9.

Трудовоправни отношения

   

30

 

10

Секретарката – дейности и разпределение на времето

   

40

 

11

Делова кореспонденция

   

30

 

12

Производствена практика -

 

 

 

270

 

ВСИЧКО Б:

 

 

470

 
 

ВСИЧКО А + Б:

   

660

 
             

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на Държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.

  2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОФИС СЕКРЕТАР специалност АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

  3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

  4. Организацията на Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.

  5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

  6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от Министъра на образованието и науката.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б

  2. Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.