25 Октомври 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионално Образование и Обучение. Оперативен Счетоводител
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


УЧЕБЕН ПЛАН


за професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344030 Оперативен счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440301 Счетоводство отчитане

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

 

София, 2017

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ

Счетоводство отчитане І СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ІІ СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВКА
 • ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Пари, банки и парична политика

25

 

 

 

4

Бизнескомуникации

20

 

 

 

5

Право

20

 

 

 

6

Обща теория на пазарното стопанство

40

 

 

 

7

Предприемачество

20

 

 

 

8

Обща теория на статистиката

10

 

 

 

ВСИЧКО А: 

185

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1

Обща теория на счетоводната отчетност

 

 

80

 

2

Счетоводни стандарти

 

 

60

 

3

Банково счетоводство

 

 

68

 

4

Бюджетно счетоводство

 

 

78

 

5

Застрахователно счетоводство

 

 

68

 

6

Компютърна обработка на счетоводната информация

 

 

55

 

7

Счетоводство на предприятието

 

 

140

40

8

Производствена практика

 

 

 

226

 

ВСИЧКО Б:

 

 

775

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

960

 

               

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ специалност ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО.

 3. Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация по професията.

 5. Придобитата ТРЕТА степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б (вариант Б 15 – проект 2017г. МОН)

 • Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.06 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (код-3440202)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!
Според българското законодателство "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред 

от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната
и митническата администрация. Данъчните и митническите служители не могат да се занимават
с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в
научни институти и преподаватели в учебни заведения.

Учебният план за "Данъчен и митнически посредник", с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка. Обучението за Данъчен и митнически посредник се предлага като онлайн и традиционно обучение.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. СЧЕТОВОДСТВО
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ФИНАНСИ
8. СТОКОЗНАНИЕ
9. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ
10. ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
11. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
12. МИТНИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
13. МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК -
Виж повече тук!


29 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (код-3440202)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Национална Агенция За Професионално Образование И Обучение. Данъчен и митнически посредник
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК


УЧЕБЕН ПЛАН


За професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация – вторa

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344020 Данъчен и митнически посредник

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440202 Митническо и данъчно обслужване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017 година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

16

 

 

 

2

Икономика на предприятието

20

 

 

 

3

Счетоводство

20

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

30

 

 

 

6

Финанси

20

 

 

 

7

Обща теория на статистиката

24

 

 

 

ВСИЧКО А: 

150

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

8

Стокознание

 

 

40

 

9

Бизнескомуникации и фирмена култура

 

 

24

 

10

Технология на митническата дейност

 

 

60

 

11

Международна търговия и международно право

 

 

30

 

12

Финансово право

 

 

30

 

13

Международни търговски плащания

 

 

30

 

14.

Производствена практика

 

 

 

236

 

ВСИЧКО Б:

 

 

450

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.

 2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК специалност МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.

 5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!


Всеки придобил степен на квалификация по специалността
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за "Оперативен счетоводител", с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ФИНАНСИ
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

СЕРТИФИКАТ


За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от следните колонки:

06 Септември 2010

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код-8120101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - НОВО!