07 Септември 2010

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ МАРТИЛЕН ФМ

общи условия мартилен фм
Този документ съдържа "ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ", съгласно които "МАРТИЛЕН ФМ" предоставя онлайн и дистанционно професионално обучение на своя интернет сайт - www.onlineobuchenie.com.

Тези условия обвързват и задължават всички потребители на продукта, както и неговия доставчик.
Всяка информация, свързана с потребителя и неговото идентифициране с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на "ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ", се съхранява в лог-файловете на сървъра.

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят, да се копират, да се разпространяват и предоставят за каквато и да било обществена или търговска цел. Използването на материалите в други сайтове е забранено. Материалите от този Сайт са интелектуална собственост на "МАРТИЛЕН ФМ", от което произтичат и всички последствия при неспазване на авторските права.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "МАРТИЛЕН ФМ"

1.1. Задълженията на "МАРТИЛЕН ФМ", като доставчик на продуктите, които се предлагат на Сайта, са в съответствие със споразуменията, сключени с потребителите на този Сайт, след като са направени съответните парични вноски от потребителите.

1.2. "МАРТИЛЕН ФМ" има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в учебните материали при условие, че са съобразени с МОН, както и да променя услуги и цени.

1.3. "МАРТИЛЕН ФМ" е длъжен по всяко време да консултира потребителя и да координира отношенията с преподавателя по Скайпа.

1.4. "МАРТИЛЕН ФМ" и неговите доставчици или трети лица не носят отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт.

1.5. "МАРТИЛЕН ФМ" не носи отговорност за направените разходи в случай, че вследствие на използването на този Сайт възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудването на ползвателя.

1.6. Наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на "МАРТИЛЕН ФМ".

1.7. Потребителят се съгласява данните му и друга предоставена от него или нея информация да се използват от "МАРТИЛЕН ФМ" за установяване на обратна връзка или за урегулиране на отделни въпроси в отношенията между страните.

1.8. Личната информация, която се изпраща с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този Сайт, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

1.9. "МАРТИЛЕН ФМ" осигурява възможно най-бърз достъп до продукта след превеждане на заплащането за продукта или услугата от потребителя и след получаване на сумата по банковата сметка на "МАРТИЛЕН ФМ".

1.10. "МАРТИЛЕН ФМ" има право да преустанови достъпа до продукта на потребителя след изтичане на определеното активно време за съответния продукт, което при придобиване на трета степен на професионална квалификация е 12 календарни месеца, считано от деня на получаване на достъп и при квалификационен курс за част от професията е 3 календарни месеца, считано от деня на получаване на достъп.

1.11. Системата автоматично изключва достъпа до продукта, ако 60 минути той не се ползва активно.

1.12. "МАРТИЛЕН ФМ" осигурява възможност на обучаемите да положат Финален (Държавен) изпит по теория и практика срещу заплащане на съответната такса от 50 лв..

1.13. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този Сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на "МАРТИЛЕН ФМ".

1.14. "МАРТИЛЕН ФМ" управлява този Сайт от офиса си в гр. София и може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

1.15. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават достъп да избрания от тях продукт след потвърждение за получаване на съответната сума от страна на доставчика.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да се откажат от продукта след като вече са го закупили.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да предоставят своите данни за ползване на продукта ( системата не допуска едновременно ползване на продукта от двама потребители с еднакви данни за достъп ).

2.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат по желание да заявяват допълнителни часове за консултации по Скайп след заплащане по описаните в Сайта начини.

Дата на последна актуализация на документа: Септември 2017 г..


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.